Artikel 1:            Toepasselijkheid, definities

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de website www.mondkapjes-zeeland.nl - en op alle overeenkomsten van opdracht tot het bedrukken/borduren van kleding van Mondkapjes-Zeeland.nl

1.     De koper respectievelijk opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

2.     Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

3.     Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Mondkapjes-Zeeland.nl, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

4.  Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5.     Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Mondkapjes-Zeeland.nl.

6.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7.     Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

8.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2:            Aanbod, prijzen

 

1.     Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Mondkapjes-Zeeland.nl mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.

2.     De in een aanbod of prijslijst dan wel op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3.     Een samengesteld aanbod verplicht Mondkapjes-Zeeland.nl niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie of zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4.     Ieder aanbod van Mondkapjes-Zeeland.nl - al dan niet op de website - inzake de levering van zaken geldt onder het voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende zaken bij/in het assortiment van de fabrikant of toeleverancier.

5.     Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Mondkapjes-Zeeland.nl de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.

6.     Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

7.     Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan- en Mondkapjes-Zeeland.nl kan niet gehouden worden aan tikfouten/kennelijke verschrijvingen in - bijvoorbeeld - op de website vermelde prijzen.

8.     De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Mondkapjes-Zeeland.nl en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Mondkapjes-Zeeland.nl geretourneerd.

9.     a.    Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Mondkapjes-Zeeland.nl (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag Mondkapjes-Zeeland.nl de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

      b.   Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Mondkapjes-Zeeland.nl kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Mondkapjes-Zeeland.nl er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3:            Totstandkoming overeenkomsten

 

1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Mondkapjes-Zeeland.nl heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Mondkapjes-Zeeland.nl schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2.     Mondkapjes-Zeeland.nl is pas gebonden aan:

a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b.     mondelinge afspraken;

c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Mondkapjes-Zeeland.nl - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

3.     Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Mondkapjes-Zeeland.nl pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4:            Bestellingen via de website - bedenktijd en ontbindingsrecht

 

1.     Bij een in lid 1 bedoelde bestelling kan de consument zich beroepen op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het daaraan gekoppelde ontbindingsrecht zoals opgenomen in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek..

2.     De consument kan een geleverde zaak retourneren indien deze niet voldoet aan hetgeen partijen hiervoor zijn overeengekomen/aan hetgeen de consument hiervan in alle redelijkheid mag verwachten. Alsdan gelden de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel.

 

Artikel 5:            Inschakeling derden

 

Als Mondkapjes-Zeeland.nl dit nodig acht, mag zij de leveringen en/of werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6:            Verplichtingen van de wederpartij

 

1.     De wederpartij zorgt ervoor dat:

a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Mondkapjes-Zeeland.nl gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;

b.     hij bij een opdracht voor het bedrukken/borduren van kleding tijdig de wensen/eisen, logo’s, kleuren/kleurnummers, lettertypes e.d. en de eventueel zelf aan te leveren kleding op aan Mondkapjes-Zeeland.nl ter beschikking stelt;

c.     eventuele aan Mondkapjes-Zeeland.nl te verstrekken gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.

2.     De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Mondkapjes-Zeeland.nl voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3.     Mondkapjes-Zeeland.nl behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.     Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Mondkapjes-Zeeland.nl  de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt - en Mondkapjes-Zeeland.nl niet direct nakoming verlangt -, tast dit het recht van Mondkapjes-Zeeland.nl niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 7:            Levering, termijnen, uitvoering overeenkomst

 

1.     Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Mondkapjes-Zeeland.nl haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2.     Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Mondkapjes-Zeeland.nl alle voor de levering noodzakelijke informatie, de eventueel door de wederpartij aan te leveren kleding en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.

3.     Mondkapjes-Zeeland.nl mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.

4.     Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van Mondkapjes-Zeeland.nl verlaten of Mondkapjes-Zeeland.nl aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

5.     Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Mondkapjes-Zeeland.nl te bepalen wijze. Mondkapjes-Zeeland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

6.     Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Mondkapjes-Zeeland.nl voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.

7.     Mondkapjes-Zeeland.nl informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen en termijnen:

a.     bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in een opdracht voor het bedrukken/borduren van kleding;

b.     indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Mondkapjes-Zeeland.nl eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Mondkapjes-Zeeland.nl in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

8.     Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Mondkapjes-Zeeland.nl en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Mondkapjes-Zeeland.nl mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.

9.     De wederpartij controleert zorgvuldig iedere proefdruk die Mondkapjes-Zeeland.nl aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Mondkapjes-Zeeland.nl kenbaar. Indien nodig, past Mondkapjes-Zeeland.nl het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Mondkapjes-Zeeland.nl kan daarbij verlangen dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent of op andere wijze uitdrukkelijk zijn goedkeuring geeft voordat zij overgaat tot het bedrukken/borduren van de kleding. Indien Mondkapjes-Zeeland.nl na goedkeuring nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en mag Mondkapjes-Zeeland.nl de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

10.  Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Mondkapjes-Zeeland.nl de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Mondkapjes-Zeeland.nl dan binnen een door Mondkapjes-Zeeland.nl gestelde redelijke termijn alsnog in staat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.

11.  Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Mondkapjes-Zeeland.nl mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Mondkapjes-Zeeland.nl en/of het recht van Mondkapjes-Zeeland.nl alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 8:            Emballage

 

1.     Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van Mondkapjes-Zeeland.nl en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.

2.     Mondkapjes-Zeeland.nl bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.

3.     Mondkapjes-Zeeland.nl mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal Mondkapjes-Zeeland.nl de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. Mondkapjes-Zeeland.nl mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.

4.     Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft Mondkapjes-Zeeland.nl de emballage niet terug te nemen. Zij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

5.     Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag Mondkapjes-Zeeland.nl bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 9:            Klachten en retourzendingen

 

1.     De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, kleuren e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Mondkapjes-Zeeland.nl. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

2.     Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Mondkapjes-Zeeland.nl. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

3.     Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

4.     Indien bestelde zaken uitsluitend in bij Mondkapjes-Zeeland.nl voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe - in de branche geaccepteerde - afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, afmetingen, kleuren e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van Mondkapjes-Zeeland.nl en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

5.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.     Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7.     De wederpartij stelt Mondkapjes-Zeeland.nl in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

8.     Retourzending vindt plaats op een door Mondkapjes-Zeeland.nl te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

9.     Geen klachten zijn mogelijk over:

a.    onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;

b.    verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;

c.     zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

Artikel 10:          Garanties

 

1.     Mondkapjes-Zeeland.nl voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2.     Tenzij partijen anders overeenkomen, geldt de door de fabrikant of leverancier gegeven garantie en ziet de garantie alleen op eventuele productiefouten/gebreken in de zaak zelf. Bij een beroep op de garantie, legt Mondkapjes-Zeeland.nl de klachten ter beoordeling aan de fabrikant/leverancier voor. Mondkapjes-Zeeland.nl informeert de wederpartij hierover.

3.     Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Mondkapjes-Zeeland.nl alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

4.     Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

5.     Het vorige lid geldt niet voor de consument.

6.     Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Mondkapjes-Zeeland.nl - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

7.     De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Mondkapjes-Zeeland.nl. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

 

Artikel 11:          Aansprakelijkheid

 

1.     Buiten de expliciet overeengekomen of door Mondkapjes-Zeeland.nl gegeven garanties, aanvaardt Mondkapjes-Zeeland.nl geen enkele aansprakelijkheid.

2.     Mondkapjes-Zeeland.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4.     Indien Mondkapjes-Zeeland.nl aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Mondkapjes-Zeeland.nl gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/de verrichte werkzaamheden.

5.     Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Mondkapjes-Zeeland.nl hiervoor aanspreken.

6.     In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7.     Indien de wederpartij zelf kleding aanlevert bij een opdracht tot bedrukken/borduren, wijst Mondkapjes-Zeeland.nl de wederpartij op onvolkomenheden/fouten/gebreken e.d. in of (mogelijke) ongeschiktheid van de kleding voor zover dit relevant is voor de uitvoering van de opdracht en zij hiermee bekend is of kan zijn. Als de wederpartij wil dat Mondkapjes-Zeeland.nl de opdracht desondanks uitvoert, is Mondkapjes-Zeeland.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen die bedoelde onvolkomenheden e.d. op het eindresultaat hebben en de hieruit voortvloeiende schade. Mondkapjes-Zeeland.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het breken van naalden e.d. bij zelf aangeleverde kleding.

8.     Mondkapjes-Zeeland.nl is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:

a.    ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Mondkapjes-Zeeland.nl verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b.    ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken, bijvoorbeeld schade aan kleding als gevolg van het niet opvolgen van de in de kleding aangebrachte wasvoorschriften;

c.     normale slijtage als gevolg van het gebruik van de zaken;

d.    fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Mondkapjes-Zeeland.nl verstrekte informatie;

e.    aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;

f.      of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Mondkapjes-Zeeland.nl adviseerde en/of gebruikelijk is;

g.    of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Mondkapjes-Zeeland.nl.

9.     De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Mondkapjes-Zeeland.nl voor eventuele aanspraken van derden.

10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Mondkapjes-Zeeland.nl of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Mondkapjes-Zeeland.nl de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 12:          Betaling

 

1.     Mondkapjes-Zeeland.nl mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

2.     Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

3.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

4.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Mondkapjes-Zeeland.nl  een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

5.     In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

6.     Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Mondkapjes-Zeeland.nl bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

7.     Mondkapjes-Zeeland.nl geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a.     15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b.     10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c.     5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d.     1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e.     0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

8.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Mondkapjes-Zeeland.nl de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

9.     Bij uitblijven van volledige betaling, mag Mondkapjes-Zeeland.nl de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Mondkapjes-Zeeland.nl eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

10.  Ontvangen betalingen brengt Mondkapjes-Zeeland.nl eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

11.  De wederpartij mag de vorderingen van Mondkapjes-Zeeland.nl niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Mondkapjes-Zeeland.nl heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

12.  Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 13:          Eigendomsvoorbehoud

 

1.     Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Mondkapjes-Zeeland.nl totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.     Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3.     Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.

4.     De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.

5.     Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.

6.     De wederpartij informeert Mondkapjes-Zeeland.nl direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.

7.     Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Mondkapjes-Zeeland.nl.

8.     De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Mondkapjes-Zeeland.nl op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9.     Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Mondkapjes-Zeeland.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Mondkapjes-Zeeland.nl en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Mondkapjes-Zeeland.nl op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 14:          Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

1.     Mondkapjes-Zeeland.nl mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2.     De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15:          Overmacht

 

1.     Bij overmacht van de wederpartij of Mondkapjes-Zeeland.nl, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.     Onder overmacht van Mondkapjes-Zeeland.nl wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Mondkapjes-Zeeland.nl, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

3.     In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Mondkapjes-Zeeland.nl: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Mondkapjes-Zeeland.nl of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Mondkapjes-Zeeland.nl tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 16:          Annulering, opschorting

 

1.     Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Mondkapjes-Zeeland.nl van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Mondkapjes-Zeeland.nl en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

2.     De wederpartij vrijwaart Mondkapjes-Zeeland.nl voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

3.     Mondkapjes-Zeeland.nl mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

4.     Bij opschorting van de levering(en)/werkzaamheden op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Mondkapjes-Zeeland.nl  deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.

5.     Kosten die voor Mondkapjes-Zeeland.nl voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Mondkapjes-Zeeland.nl de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 17:          Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

1.     Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Mondkapjes-Zeeland.nl, maar behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

4.     Ongeacht de keuze van Mondkapjes-Zeeland.nl, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Mondkapjes-Zeeland.nl.

5.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Mondkapjes-Zeeland.nl er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 27 mei 2020

Drieschouwen Zuid 31

4571 RV Axel